Pijnplatform


Doelstellingen

 

Pijn Platform Nederland

 

Het platform is een samenwerkingsverband van patiëntenorganisaties die zich sterk maakt voor aandacht, begrip en erkenning van kwalitatief hoogwaardige en

betrouwbare behandelingen van pijn. Zij hebben hun krachten gebundeld om de belangen van mensen met pijn goed te kunnen behartigen en de continuïteit en

kwaliteit vanuit patiëntenperspectief te waarborgen.

 

Door de expertise van de leden, het netwerk, de ervaring vanuit eerdere activiteiten heeft het Pijn Platform een belangrijke coördinerende functie binnen de zorg

voor pijn.

De bundeling van krachten is gericht op de overstijgende belangen van en voor patiëntenorganisaties met betrekking tot pijn. Het Pijn Platform zal zich inzetten

voor een betere pijnzorg door:

- bij de overheid en de zorgverzekeraars te pleiten voor kennis over en aandacht en begrip voor pijn en de problematiek van patiënten met pijn

- politieke erkenning te realiseren door het onder de aandacht brengen van pijnproblematiek bij politici en beleidsvoorbereiders.


Toekomstmuziek / projecten

Het Pijn Platform wil in samenspraak met de behandelaars richtlijnen ontwikkelen voor de behandeling van pijn, het ontwikkelen van een keurmerk en een overzicht

van betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige behandelmogelijkheden (behandelaars). Het Pijn Platform beoogt de situatie m.b.t. pijn te verbeteren, ondermeer door

duidelijke en betrouwbare informatie te geven ( dit bij voorbeeld door het uitgeven van het Pijnperiodiek, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het

beschikbaar stellen van algemene informatie d.m.v. website en streeft ernaar op termijn jaarlijks een Publieksdag Pijn te organiseren ). Het Pijn Platform zal haar

activiteiten uitbreiden door aan de weg te timmeren, door in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars en politiek, is voornemens in te spelen op actuele thema's

en zal zich er voor in zetten dat er wetenschappelijk onderzoek komt naar de werkzaamheid en de kosteneffectiviteit.

Visie

Pijn Platform wil vanuit en vóór de patiënt de dialoog met de reguliere geneeskunde graag aangaan om te komen tot meer begrip, aandacht voor en kennis over

pijn in de gezondheidszorg. In Nederland lijden meer dan 3 miljoen mensen aan één of andere vorm van pijn. Die groep kan niet langer ontkend worden, noch door

de reguliere geneeskunde, noch door de overheid, de politiek en andere spelers in het zorgveld.

Voor alle partijen is de tijd aangebroken om de dialoog aan te gaan en te komen tot een betere zorg voor de patiënt met pijn.

Stichting PijnPlatform Nederland

Tel.  06-20611387

Email: info@pijnplatform.nlfo@pijnplatform.nl

www.pijnplatform.nl