Pijnplatform


Aktiviteiten


Deze website was tot 7 februari 2021 functioneel.


De website www.pijnplatform.nl wordt met andere activiteiten medio 2021 overgedragen.Project ZICHT OP PIJN


Bij veel aandoeningen en ziekten speelt pijn een belangrijke rol !!

Begin 2011 is het gelukt om met steun van PGO-Support een project aanvraag te schrijven. Deze aanvraag is ingediend door het Pijn Platform Nederland en gesteund

door de Stichting Pijn-Hoop, Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten, Whiplash Stichting Nederland en Sarcoïdose Belangen Vereniging. Na een eerste teleurstellende

afwijzing, een bezwaar- en beroepsprocedure, heeft de Programmaraad per brief van 6 juni 2011 VWS laten weten dat er over het project ‘Zicht op Pijn’ een positief

advies is uitgebracht . Er waren nog enkele aanvullende eisen gesteld maar gelukkig is het gelukt aan deze eisen te voldoen.

En begin 2012 is gestart met een tweetal projecten.

De looptijd van dit project is 3 jaar. De aandacht voor pijn is in de afgelopen jaren afgezwakt. Door meer belangstelling op nationaal en internationaal niveau begint

“pijn” opnieuw in zicht te komen, als zelfstandige aandoening en als aandoening die als gevolg van allerlei andere ziekten en aandoeningen kan optreden.

Pijnbestrijding krijgt steeds meer specifieke aandacht bij behandelingen. Consumenteninvloed daarbij is nog weinig gestructureerd ontwikkeld. Dit project wil daar

verandering in brengen. Vanaf 2012 wordt aan 2 deelprojecten gewerkt:

Deelproject 1: De ontwikkeling van een CQI-module Pijn, met als doel:

Het ontwikkelen van een serie vragen waarmee patiëntervaringen met betrekking tot pijnbeleving en pijnbestrijding worden gemeten.

Deze serie vragen vormt een module die als onderdeel kan worden toegevoegd aan bestaande CQI vragenlijsten.

Deelproject 2: De ontwikkeling van een set kwaliteitscriteria pijn, met als doel:

Patiënten en hun omgeving handvatten te bieden om de eigen regie rondom pijn in handen te nemen en om hen in staat te stellen betere keuzes te maken voor een

zorgaanbieder en een behandeling.
Stichting PijnPlatform Nederland

Tel.  06-20611387

Email: info@pijnplatform.nlfo@pijnplatform.nl

www.pijnplatform.nl


Stichting Pijn Platform Nederland:

Geeft vier maal per jaar het Pijnperiodiek uit dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld aan alle geïnteresseerden.

Er wordt o.a. samengewerkt met verschillende organisaties in Nederland:

- Dutch Pain Society (voorheen Ned.Ver. ter Bestudering van Pijn)

- Nederlandse Vereniging van Anaesthesiologen

- Nederlandse Vereniging voor Neurologen

- Nederlands Instituut van Psychologen

- Vereniging van Revalidatieartsen

- Landelijke Vereniging van Pijnverpleegkundigen

- Universitair Medische Centra

- Kon.Ned.Maatsch.van Fysiotherapeuten

Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de volgende organisaties:

- Stichting Pijn - Hoop

- Nederlandse Vereniging van Rugpijnpatiënten (De Wervelkolom)

- Whiplash Stichting Nederland

- Sarcoidose Belangenvereniging Nederland

En is er o.a. contact met:

- Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten

- Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

- Stichting Kind en Pijn

- Nationale Vereniging van Fybromyalgie Patiënten Vereniging

- Endometriose Stichting Nederland

- Landelijke Vereniging van Geamputeerden

- Borstkanker Ver. Ned. (met name Werkgroep Pijn)

- Vereniging van Tietze- patiënten