Nieuws“Pijn Platform Nederland en het project “Zicht op Pijn”

Begin 2009 is, met enkele bij het onderwerp betrokken bestuursleden, de Stichting Pijn Platform Nederland opgericht en is er een aanvraag voor

project-subsidie ingediend met betrekking tot het project "Pijnportaal" ( aanvraag nr. S. 05149) bij VWS. Helaas is deze aanvraag destijds

afgewezen en ontbrak tijd en middelen om in beroep te gaan. Begin 2010 is er een heroverweging gemaakt en is er opnieuw contact met geweest

met Pijn-Hoop (stichting voor mensen met chronische pijn) alsmede met de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten "de Wervelkolom" .

Uiteindelijk heeft er in het kader van project-subsidie-aanvragen voor 2011 – 2014 een brainstorm bijeenkomst plaatsgevonden in Utrecht bij PGO

support, waar o.a. ook de Whiplash Stichting Nederland aan heeft deelgenomen. In deze periode is er tevens contact opgenomen met enkele

andere patiëntenorganisaties over aansluiting bij dit initiatief. De ingeslagen weg is voortgezet in de hoop het Pijn Platform Nederland verder

gestalte te kunnen geven. Vanzelfsprekend was, is en blijft het belangrijk dat meerdere patiëntenorganisaties, gezien de problematiek van hun

aandoening, deel willen gaan uitmaken van het Pijn Platform. Namelijk bij veel aandoeningen en ziekten speelt pijn een belangrijke rol !! Begin

2011 is het uiteindelijk gelukt om met steun van PGO-Support een nieuwe project aanvraag te schrijven. Deze aanvraag is ingediend door het Pijn

Platform Nederland en gesteund door de Stichting Pijn-Hoop, Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten, Whiplash Stichting Nederland en

Sarcoïdose Belangen Vereniging. Na een eerste teleurstellende afwijzing, een bezwaar- en beroepsprocedure, heeft de Programmaraad per brief

van 6 juni 2011 VWS laten weten dat er over het project ‘Zicht op Pijn’ een positief advies is uitgebracht . Er waren nog enkele aanvullende eisen

gesteld maar gelukkig is het gelukt aan deze eisen te voldoen. En kon er begin 2012 gestart worden met een tweetal projecten:

Achtergrondinformatie over het project “Zicht op Pijn”

Op 1 januari 2012 is het project “ Zicht op Pijn” gestart. Dit project is een initiatief van onderstaande vijf bij pijn betrokken organisaties:

- PijnPlatform Nederland, (PPN)

- Stichting Pijn-Hoop (PH),

- Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR) "de Wervelkolom",

- Sarcoïdose Belangen Vereniging

- Whiplash Stichting Nederland.

De looptijd van dit project is 3 jaar. De aandacht voor pijn is in de afgelopen jaren afgezwakt. Door meer belangstelling op nationaal en

internationaal niveau begint “pijn” opnieuw in zicht te komen, als zelfstandige aandoening en als aandoening die als gevolg van allerlei andere

ziekten en aandoeningen kan optreden. Pijnbestrijding krijgt steeds meer specifieke aandacht bij behandelingen.

Consumenteninvloed daarbij is nog weinig gestructureerd ontwikkeld.

Dit project wil daar verandering in brengen.

Vanaf 2012 wordt aan 2 deelprojecten gewerkt:

Deelproject 1: De ontwikkeling van een CQI-module Pijn, met als doel:

Het ontwikkelen van een serie vragen waarmee patiëntervaringen met betrekking tot pijnbeleving en pijnbestrijding worden gemeten.

Deze serie vragen vormt een module die als onderdeel kan worden toegevoegd aan bestaande CQI vragenlijsten.

De beoogde resultaten van deelproject 1 zijn:

- Een CQI module pijn die bestaat uit een set algemene vragen over pijnbeleving en pijnbestrijding en die toepasbaar is op een breed scala aan

patiëntengroepen met chronische pijn.

- Een openbaar en toegankelijk rapport met gegevens over: algemene aspecten van pijnbeleving en pijnbestrijding die voor verschillende

patiëntengroepen met chronische pijn relevant zijn, specifieke aspecten van pijnbeleving en pijnbestrijding, de ervaringen van verschillende

patiëntengroepen, de belangrijkste verbeterpunten voor de zorg rond pijnbeleving en pijnbestrijding vanuit patiëntenperspectief en de voor- en

nadelen van verschillende methoden voor het meten van de ervaren uitkomst van pijnbestrijding.

Uitvoerder van dit deelproject is het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) samen met het NIVEL.

Het CKZ ziet erop toe dat ervaringen van consumenten met de zorg op een betrouwbare, eenduidige manier worden gemeten en openbaar

gemaakt, zodanig dat het mogelijk is om patiëntervaringen met betrekking tot pijnbeleving en pijnbestrijding met elkaar te vergelijken. Dit is

mogelijk dankzij systematische toepassing van de algemene meetstandaard: de CQ-index (Consumer Quality Index).


Doorlooptijd van dit deelproject: januari 2012 – maart 2013


Deelproject 2: De ontwikkeling van een set kwaliteitscriteria pijn, met als doel:

patiënten en hun omgeving handvatten te bieden om de eigen regie rondom pijn in handen te nemen en om hen in staat te stellen betere keuzes

te maken voor een zorgaanbieder en een behandeling.

Het doel is ook om bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars te pleiten voor goede pijnzorg vanuit patiëntenperspectief, mede in het kader van de

ontwikkeling van professionele richtlijnen en in het kader van de inkoop van pijnzorg.

In dit deelproject wordt gebruik gemaakt van de resultaten van deelproject 1 en van de basisset kwaliteitscriteria die door het project Kwaliteit in

Zicht is ontwikkeld.

De beoogde resultaten van deelproject 2 zijn:

- Een algemene set kwaliteitscriteria pijn vanuit patiëntenperspectief met zo nodig aanvullende specifieke kwaliteitscriteria voor bepaalde

groepen pijnpatiënten.

- Een plan van aanpak voor de verdere implementatie van de kwaliteitscriteria pijn.

Uitvoerder van dit deelproject is Vilans.

Doorlooptijd van dit deelproject: januari 2012 – januari 2014

Implementatie:

Zowel bij deelproject 1 als deelproject 2 zal er in de laatste fase aandacht zijn voor de implementatie van de resultaten (ontwikkelde CQ-index

en kwaliteitscriteria). Er zal hiertoe gebruik gemaakt worden van internet, meetbureaus, contact met pijnbehandelcentra, zorgverzekeraars.

De beschikbare resultaten worden uiteindelijk gepresenteerd na afronding tijdens een invitational conference.

nfo@pijnplatform.nl

Achtergrondinformatie over de initiatiefnemende organisaties


Pijn Platform Nederland is een landelijke organisatie die beoogt de belangen te behartigen van en voor mensen met pijn en wil in samenspraak

met patiëntenorganisaties die naast de aandoening waar zij voor staan, pijn als gemeenschappelijke noemer hebben, deze extra problemen onder

brede maatschappelijke aandacht brengen.


Stichting Pijn-Hoop is een patiëntenorganisatie die de belangen van mensen met chronische pijn behartigt, lotgenotencontact bevordert en

voorlichting geeft aan het grote publiek over chronische pijn.


Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR) “de Wervelkolom” is een patiëntenvereniging die zich inzet voor de belangen van

mensen met rug- en/of nekklachten. De vereniging heeft actuele ervaring met het inbrengen van kwaliteitscriteria in diverse richtlijnen.

Zo zijn zij ondermeer betrokken geweest bij de ontwikkeling van de richtlijn Pijnbestrijding bij wervelkolomgerelateerde pijnklachten.


Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) is een patiëntenorganisatie die zich inzet voor een betere kwaliteit van leven voor mensen

met sarcoïdose en hun leefgenoten.


Whiplash Stichting Nederland (WSN) is een patiëntenorganisatie die opgericht is om de herkenning en erkenning van het whiplashsyndroom te

bevorderen en de positie van whiplashpatiënten te versterken.


Overige achtergrondinformatie is verkrijgbaar bij:

Pijn Platform Nederland (PPN), Tel. 06.20611387 Email: info@pijnplatform.nl Website: www.pijnplatform.nl

Naar boven